SmartOpWeg.nl is geregistreerd onder de naam SOW Trainingscentrum bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22053895 en is gevestigd te Vlissingen, Zeeland.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door een lidmaatschap af te sluiten geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 2 – Bestelling en totstandkoming overeenkomst

a. Er is sprake van een overeenkomst na acceptatie van uw aanvraag door SmartOpWeg.nl. Deze wordt verstuurd nadat door ons een aanvraag voor een lidmaatschap is ontvangen via de website. De aanvraag voor een lidmaatschap is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen, de gegevens in het aanvraagformulier onvolledig zijn of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.

b. Door een lidmaatschap af te sluiten komt een koop op afstand zoals bedoeld in art. 7:46 lid a. t/m j. van het Burgerlijk Wetboek.

c. SmartOpWeg.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

d. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een aanvraag voor een lidmaatschap weigeren of aanvullende voorwaarden stellen. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

e. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van aanvragen voor een lidmaatschap en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SmartOpWeg.nl, dan wel tussen SmartOpWeg.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SmartOpWeg.nl, is SmartOpWeg.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SmartOpWeg.nl.

Artikel 3 – Prijzen en betalingen, contractsduur

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Kortingspercentages toegekend bij verlenging van het lidmaatschap gelden niet in combinatie met speciale acties.
b. Betaling kan plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
– In Nederland: Giro- bankoverschrijving, iDeal betaling of gebruik te maken via AchterafBetalen.nl
– vanuit het buitenland door Giro- of bankoverschrijving (met vermelding van IBAN en BIC code) of via MisterCash / Bancontact
c. Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van SmartOpWeg.nl.
d. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 12 of 6 maanden en gaat in op de betaaldatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
Het lidmaatschap verloopt automatisch. Er hoeft geen actie te worden genomen voor het opzeggen van het lidmaatschap.
Indien SmartOpWeg.nl gegevens behoeft van de aanvrager voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de aanvrager deze juist en volledig aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 – Levering

a. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
b. Als geldig afleveradres geldt het door u verstrekte e-mailadres. SmartOpWeg.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op dit adres heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 – Overmacht

a. Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanvraag op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SmartOpWeg.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

b. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SmartOpWeg.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 6 – Copyright, Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

a. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s, illustraties, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van SmartOpWeg.nl en genieten auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze site. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze leden en mag uitsluitend worden bekeken op een enkel IP-adres/locatie via computer/tablet/smartphone. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden, vertonen t.b.v. studiedoeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SmartOpWeg.nl op straffe van een boete van 1000 euro per week.

b. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SmartOpWeg.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

c. SmartOpWeg.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om de inloggegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of e.e.a. naar behoren werkt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

a. SmartOpWeg.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van dienstverlener, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

b. SmartOpWeg.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SmartOpWeg.nl is uitgegaan van door of namens de leden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

c. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SmartOpWeg.nl betrokken is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

b. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Middelburg onder nummer 22053895

De voorwaarden kunt u printen of worden op eerste verzoek per post of per e-mail toegezonden.

Copyright: SmartOpWeg.nl, 2017